Yoshiyuki

 • Jinbaori Shirt #15<br>Daichi #7<br>Matsukaze #2
 • Jinbaori Shirt #15<br>Daichi #7<br>Matsukaze #2
 • T-shirt #84 "Risung Sun"
 • Yamato #4<br>T-shirt #84 "Hanare-kagome"<br>Daichi #6<br>Matsukaze #2
 • Yamato #4<br>T-shirt #84 "Hanare-kagome"<br>Daichi #6<br>Matsukaze #2
 • Karate Pants #8 "Polka-dots"
 • T-shirt #76 "Bishamon-kikko"
 • Jinbaori Shirt #17<br>Karate Pants #8
 • Jinbaori Shirt #17<br>Karate Pants #8<br>Tabi Socks
 • Yamato #5<br>Donburi Tank<br>Samurai Pants #8
 • Yamato #5
 • Yamato #5<br>Karate Pants #8<br>Matsukaze #1
 • Yamato #4<br>Karate Pants #8<br>Tabi Sandals
 • Yamato #4<br>Karate Pants #8
 • Jinbaori Shirt #16
 • Tanktop #2<br>Karate Pants #9 "Python"<br>Musashi #2
 • Tanktop #2
 • Jinbaori Shirt #16<br>Daichi #7<br>Iwagumo #1
 • Yamato #7<br>T-shirt #84 "Risung Sun"<br>Karate Pants #8
 • Yamato #7<br>T-shirt #84 "Risung Sun"<br>Karate Pants #8
 • Tabi Socks