Yoshiyuki

 • Yamato #6<br>Jinbaori Shirt #20<br>Karate Pants #12<br>Tabi Sandals
 • Yamato #6<br>Jinbaori Shirt #20<br>Karate Pants #12
 • T-shirt #86<br>Karate Pants #8<br>Nagisa
 • Yamato #4<br>T-shirt #86<br>Karate Pants #12<br>Nagisa
 • Jinbaori Shirt #18
 • Jinbaori Shirt #18 <br>Karate Pants #12
 • Jinbaori Shirt #19<br>Samurai Pants #8<br>Kagero #2
 • T-shirt #85<br>Karate Pants #10<br>Kagero #3
 • Yamato #4<br>Tanktop #2<br>Karate Pants #10<br>Nagisa
 • Sweat Pullover<br>Jinbaori Shirt #19<br>Karate Pants #12<br>Nagisa
 • Sweat Pullover<br>Jinbaori Shirt #19<br>Karate Pants #12
 • Yamato #4<br>Tanktop #2<br>Karate Pants #10<br>Nagisa
 • Yamato #6<br>Donburi Tank<br>Karate Pants #8<br>Nagisa
 • Sweat Cardigan #2<br>Jinbaori Shirt #19<br>Karate Pants #10<br>Kagero #2
 • Sweat Cardigan #2<br>Jinbaori Shirt #19<br>Karate Pants #10<br>Kagero #2
 • Yamato #6<br>Donburi Tank<br>Karate Pants #8
 • Jinbaori Shirt #18<br>T-shirt #85<br>Karate Pants #11<br>Nagisa
 • Jinbaori Shirt #18<br>T-shirt #85<br>Karate Pants #11